column
Clinical practice of ABO blood group molecular analysis: Chinese expert consensus
Junhua Hu, YuShiang Lin, Rong Xia, Shuming Zhao, Xiaoning Wang, Huayou Zhou, Jiangcun Yang, Zhiwei Liu, Pu Xu, Changjiu Tang, Xiaoyu Zhou, Maohong Bian, Haiyan Wang, Chan Zhang, Xianjun Ma, Ying Xu, Yuanshuai Huang, Peiyuan Zhu, Bailing Zhang, Zhuning Mo, Wenting Wang, Dongxia Ren, Qiang Fu, Min Zhang, Wenjing Hu, Meng Li, Hongjun Yang, Qing Nian, Zhengcai Ao, Peng Zhang, Lei Yu, Jingyan Chang, Bing Sun, Jiwu Gong
2023, 7(2): 77-85. DOI: 10.46701/BG.2023022023023
Abstract FullText HTML PDF
Research and progress of CAR-macrophage cell therapy for solid tumors
Yuxuan Huang, Hongbiao Shen, Qi Tang
2023, 7(2): 86-93. DOI: 10.46701/BG.2023022023020
Abstract FullText HTML PDF
Long-term efficacy of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of pediatric acute leukemia
Jiali Li, Ting Chen, Xixi Xiang, Peiyan Kong, Jun Rao, Xiaoqi Wang, Lei Gao, Cheng Zhang, Xi Zhang, Li Gao
2023, 7(2): 95-102. DOI: 10.46701/BG.2023022022039
Abstract FullText HTML PDF
Significance of alanine aminotransferase testing in blood donor screening in Chongqing, China: a 7-year retrospective analysis
Min Song, Zhenrui Xue, Yahan Fan, Ziyi Xia, Chenxi Liu, Linxiao Yan, Chunyan Yao
2023, 7(2): 103-108. DOI: 10.46701/BG.2023022023016
Abstract FullText HTML PDF
A retrospective study of intraoperative blood transfusion in children with congenital heart disease
Yu Qi, Li Zhang, Yajuan Wu, Yan Hu, Ling Wu, Xinyu Gan, Yicen Pu, Tao Peng
2023, 7(2): 109-114. DOI: 10.46701/BG.2023022023014
Abstract FullText HTML PDF
Tet-On advanced inducible gene expression system analyzes the biological functions of Trop-2 in vitro
Huan Wang, Xin Xu, Xiaojun Tang, Peng Liu, Jin Zhu, Qisong Peng
2023, 7(2): 115-124. DOI: 10.46701/BG.2023022023019
Abstract FullText HTML PDF
Efficacy of E-COD regimen in the treatment of HHV-8 negative multicentric Castleman disease
Xiaoyu Liu, Huihan Wang
2023, 7(2): 125-128. DOI: 10.46701/BG.2023022022037
Abstract FullText HTML PDF
A modified shortened chemotherapy for reinduction therapy in relapsed adult Ph acute lymphoblastic leukemia
Maihong Wang, Guo Chen, Yingying Ma, Xu Tan, Qin Wen, Lei Gao, Li Gao, Peiyan Kong, Cheng Zhang, Xi Zhang
2023, 7(2): 129-134. DOI: 10.46701/BG.2023022023008
Abstract FullText HTML PDF
Hemolytic disease of newborn due to anti-A1 allo-antibodies: a case report
Yanjing He, Qiushi Wang
2023, 7(2): 135-137. DOI: 10.46701/BG.2023022023011
Abstract FullText HTML PDF
PRC2.1 promotes plasma cell neoplasia in humans and mice
2023, 7(2): 139-141. DOI: 10.46701/BG.2023022023022
Abstract FullText HTML PDF
Standards for Molecular Testing in Immunohematology, 1st edition
2023, 7(2): 143-144. DOI: 10.46701/BG.2023022023021
Abstract FullText HTML PDF
Unveiling Ceremony of the Jointly Built Key Laboratory of Transfusion Medicine Held in Nanjing
2023, 7(2): 145-146.
Abstract FullText HTML PDF
Technical Training on Transfusion Compatibility Testing
2023, 7(2): 147-147.
Abstract FullText HTML PDF
Correction: A bibliometric analysis and visualization of spatially resolved transcriptomics
Dezhi Huang, Yang Gou, Xiaoqi Wang, Qiong Li, Xinlei Li, Naya Ma, Yishuo Duan, Jun Rao, Xi Zhang
2023, 7(2): 148-148.
Abstract FullText HTML PDF