column
The Research Progresses of Mesenchymal Stem Cells Therapy in Hematological Diseases
Yufan Wei, Xiaohui Yang, Shifeng Lu, Xinxia Chang, Genxiong Tang
2024, 8(1): 10001. DOI: 10.35534/BG20240110001
Abstract PDF
A Novel Prognostic Model for DLBCL Patients Based on Cuproptosis-Related Genes
Fu Li, Jiao Cai, Jiali Li, Jun Rao, Song Dong, Shijia Lin, Xixi Xiang, Xi Zhang, Li Gao
2024, 8(1): 10002. DOI: 10.35534/BG20240110002
Abstract PDF
The HLA Epitope Donor Database for Platelet Matching
Wei Geng, Fansheng Kong, Huanhuan Gao, Hongjin Chang, Jiahui Wang, Na Zhang, Dongqing Han, Yan Zhao
2024, 8(1): 10003. DOI: 10.35534/BG20240110003
Abstract PDF
Evaluation of Erythrocyte-Magnetized Technology in the Detection of Irregular Antibodies
Jiajia Qiao, Xiaojun Guo, Qiang Zhang, Xuehua He
2024, 8(1): 10004. DOI: 10.35534/BG20240110004
Abstract PDF
Camrelizumab for Preemptive Treatment of Molecular Recurrence after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Core-Binding Factor Acute Myeloid Leukemia: Two Case Reports
Lilan Zhang, Sihan Lai, Ying He, Shan Zhang, Yan Deng, Ying Han, Guangcui He, Hai Yi
2024, 8(1): 10005. DOI: 10.35534/BG20240110005
Abstract PDF
Induction of Cytokine Storm with Organ Dysfunction and Ineffective Response to Tocilizumab and Steroids by CAR-T Cell Therapy is Rescued by Mesenchymal Stem Cells: A Case Report
Caidong Hu, Xiaofeng Luo, Na Xian, Chenjing Ye, Guolin Hu, Jinhua Ren, Xiaoyun Zheng, Jing Li, Xiaozhu Yang, Hao Zheng, Yongzhi Zheng, Zhongchao Han, Gangxiong Huang, Jianda Hu, Ting Yang
2024, 8(1): 10006. DOI: 10.35534/BG20240110006
Abstract PDF
Immunohematological Investigation of Fatal Hemolysis in Long-Duration Autoimmune Hemolytic Anemia with Anti-S and Anti-Wra Alloantibodies: A Case Report
Hanyu Ge, Qiming Ying, Kedi Dong, Danni Song, Shilin Hu, Dingfeng Lv
2024, 8(1): 10007. DOI: 10.35534/BG20240110007
Abstract PDF
Homoharringtonine Combined with Pegylated Liposomal Doxorubicin Bridging to Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Rare Acute Promyelocytic Leukemia with CPSF6-RARG Variants: A Case Report
Guo Chen, Yingying Ma, Xu Tan, Maihong Wang, Qin Wen, Han Yao, Peiyan Kong, Cheng Zhang, Xi Zhang
2024, 8(1): 10008. DOI: 10.35534/BG20240110008
Abstract PDF
The CREG Public Epitope Donor Database May Serve as a Convenient Method for Rapidly Identifying HLA-Matched Platelet Donors
Fansheng Kong, Hongjun Gao, Wei Geng
2024, 8(1): 10009. DOI: 10.35534/BG20240110009
Abstract PDF
Practice of Clinical Transfusion Medicine, 2nd Edition
Shuming Zhao, Hongjun Gao
2024, 8(1): 10010. DOI: 10.35534/BG20240110010
Abstract PDF