column
Erythrocyte immune system: beyond the gas transporter
Juan Xie, Yun Yao, Chen Yang, Wei Liu, Xiaoyu Zhou, Mingshun Zhang
2022, 6(1): 1-11. DOI: 10.46701/BG.2022012022009
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and application of freeze-dried platelets
Yingyu He, Yan Liu, Yong Qi, Shangen Zheng, Lei Liu
2022, 6(1): 13-20. DOI: 10.46701/BG.2022012022002
Abstract FullText HTML PDF
Perspectives on air disinfection methods in the workplace of blood transfusion services
Shengwang Chen, Congjie Zhang
2022, 6(1): 21-26. DOI: 10.46701/BG.2022012022005
Abstract FullText HTML PDF
Platelets inhibit the proliferation of Staphylococcus epidermidis by directly down-regulating G6PD
Zhenzhen Li, Qunxing An, Jinmei Xu, Jiajia Xin, Yaozhen Chen, Ning An, Shunli Gu, Jing Yi, Wen Yin
2022, 6(1): 28-35. DOI: 10.46701/BG.2022012021131
Abstract FullText HTML PDF
Serology and gene sequence analysis of rare subgroup A3 blood group
Guocai Li, Fang Li, Fengxia Liu
2022, 6(1): 37-42. DOI: 10.46701/BG.2022012022001
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic changes of platelet-related parameters and their associations with clinical outcomes in COVID-19 patients during hospitalization
Yan Liu, Yingyu He, Yanhong Zhang, Wanbing Liu, Liping Cai, Hui Liang, Shangen Zheng, Lei Liu
2022, 6(1): 44-51. DOI: 10.46701/BG.2022012021127
Abstract FullText HTML PDF
Identification of potential key genes in anaplastic thyroid cancer using bioinformatics analysis
Zhenzhen Li, Chaoliang Xiong, Jin Wei, Ping Chen, Yanping Zhang, Huange Zhu, Yuqi Zhao, Wei Lu, Qian He, Yan Geng, Jianhong Zhu
2022, 6(1): 53-61. DOI: 10.46701/BG.2022012022004
Abstract FullText HTML PDF
Effects of two different nutrition supply methods on improving hybridoma cell production
Xinxia Chang, Yingjia Zhou, Yufei Wang, Wenwen Zhao, Xiao Zhang
2022, 6(1): 63-68. DOI: 10.46701/BG.2022012022007
Abstract FullText HTML PDF
Immunocyte can talk with sinusoidal endothelial cell in mechanosensation
Chaobao Zhang, Yi Tan
2022, 6(1): 70-72. DOI: 10.46701/BG.2022022022012
Abstract FullText HTML PDF