column
Guideline for the collection and preparation of non-transfusion autologous platelet concentrate or platelet-rich plasma from patients in hospitals
Jianjun Wu, Guiqiu Shan, Maohong Bian, Xin Cui, Guoliang Ding, Yahan Fan, Jianping Li, Zhongjun Li, Jiubo Liu, Hua Lu, Qun Luo, Shijie Mu, Mei Qin, Haiyan Wang, Jiang Wu, Daiquan Xia, Rong Xia, Pu Xu, Guihua Yang, Wen Yin, Zebo Yu, Juan Zhang, Lili Zhu, Peiyuan Zhu, Jiwu Gong, Shuming Zhao
2021, 5(2): 73-82. DOI: 10.46701/BG.2021022021128
Abstract FullText HTML PDF
Single cell human genomic analyses: a way to refine the knowledge of cellular heterogeneity origins in individual subject
Gradimir Misevic
2021, 5(2): 83-96. DOI: 10.46701/BG.2021022021112
Abstract FullText HTML PDF
The combination of DNA methyltransferase inhibitor therapy and immunotherapy for acute myeloid leukemia
Yuxuan Wu, Zou Xiang
2021, 5(2): 97-106. DOI: 10.46701/BG.2021022021132
Abstract FullText HTML PDF
The progress and perspectives of CAR-T cell therapy
Yan Peng, Zhenqing Feng
2021, 5(2): 107-111. DOI: 10.46701/BG.2021022021126
Abstract FullText HTML PDF
HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 alleles associated with different hematological diseases in Chinese population
Lijun Wang, Dongmei Li, Jie Wang, Yuanyuan Jing, Zhongmei Wang, Yanjun Jia
2021, 5(2): 113-120. DOI: 10.46701/BG.2021022021116
Abstract FullText HTML PDF
TCEP-HCl can resolve the daratumumab interference
Jingya Zhao, Zhixin Liu, Dandan Yin, Shijie Mu
2021, 5(2): 121-127. DOI: 10.46701/BG.2021022021124
Abstract FullText HTML PDF
Plasma microRNA profiling highlights miR-1260b and miR-720 as novel diagnostic and prognostic biomarkers of esophageal squamous cell carcinoma
Fuhua Wang, Yunfeng Yang, Xiangyun Guo, Feng Li, Ruihong Yang, Xiaoyu Li, Sutang Guo, Chunyan Wang
2021, 5(2): 128-134. DOI: 10.46701/BG.2021022021115
Abstract FullText HTML PDF
Epiregulin promotes growth and metastasis of gastric cancer via the ERK/JNK/p38 signaling pathway
Qiuyan Xia, Jiajia Jiang, Wei Zhao, Qi Tang, Xiaohua Li, Tengqi Wang, Yan Zhou
2021, 5(2): 135-145. DOI: 10.46701/BG.2021022021125
Abstract FullText HTML PDF
Comment on "An enzymatic pathway in the human gut microbiome that converts A to universal O type blood"[1]
Xueying Wang, Zhongjun Li
2021, 5(2): 147-148. DOI: 10.46701/BG.2021022021122
Abstract FullText HTML PDF
Treatment of stage IIIB squamous-cell lung cancer with pembrolizumab combined with chemotherapy to achieve pCR: a case report
Fanghao Liu, Haoyu Li, Yunfeng Miao, Guoli Lv
2021, 5(2): 149-153. DOI: 10.46701/BG.2021022021121
Abstract FullText HTML PDF