The Third Editorial Board of Blood and Genomics

  • Share:
Visited: 
Honorary Editor-in-Chief
Jiongcai Lan (China)Tongmao Zhao (USA)Daowang Fan (China)
Editor-in-Chief
Zhongjun Li (China)Xi Zhang (China)
Deputy Editor-in-Chief
Suning Chen (China)Yuping Chen (China)Zhenqing Feng (China)
Ming Gao (China)Jiwu Gong (China)Siegfried Janz (USA)
Zhiwei Liu (China)Fumihiko Nakamura (Japan)Jun Peng (China)
Monika Pilichowska (Germany)

Baohua Qian (China)

Associate Editors
Li  Chen (China)Xingbin Hu (China)Qian Ran (China)
Shuming Zhao (China)
Editorial Department Director
Jie Zhang (China)
English Editor
Stuart Lyle Wilkie(UK)
Editorial Board Members

Gang An (China)

Pawel Kaczmarek (Polish)

Yongjun Wang (China)

Eddie Ang Han San (Singapore)

Ebrahim Kalantar (Iran)

Yu Wang (China)

Gérard Ben Assayag (France)

Chuan-Liang Kao (Taiwan)

Zhen Wang (China)

Tudor Badea (USA)Gorden J. Leitch (USA)Zheng Wang (China)
Pascal Ballet (France)Anli Li(China)Hui Wei (China)
Lianjun Bai (China)Cuiying Li (China)Aiqing Wen (China)
François Barja (Switzerland)Hailan Li (China)Changsong Wu (China)
Mats Bemark (Sweden)Jian Li (China)Linghui Xia (China)
Maohong Bian (China)Jianyong Li (China)Rong Xia (China)
Christian Brosseau (France)Zunyan Li (China)Zhijian Xiao (China)
Jhy Sheng Chang (Taiwan)Yang Liang (China)Pengpeng Xu (China)
Bingyu Chen (China)Tsun Mei Lin (Taiwan)Pu Xu (China)
Feng Chen (China)Li Liu (China)Yang Xu (China)
Feng Chen (China)Xiaoxin Liu (China)Ying Xu (China)
Jing Chen (China)Shifeng Lou (China)Li Xuan (China)
Maoshan Chen (China)Hua Lu (China)Beizhan Yan (China)
Wei Chen (China)Davide De Lucrezia (Italy)Jeff Chunlong Yang (USA)
Xuejun Chen (China)Qun Luo (China)Jiangcun Yang (China)
Madhuradhar Chegondi (India)Yi Luo (China)Mei Yang (China)
Beining Chen (British)Haimei Ma (China)Ting Yang (China)
Fang Yeh Chu (Taiwan)Shuxuan Ma (China)Tonghua Yang (China)
Jianchuan Deng (China)Xianjun Ma (China)Chunyan Yao (China)
Alexander Ereskovskiy(France)Heng Mei (China)Shuhua Yi (China)
Lei Fan (China)Emmanuel Maes (France)Sihua Yi (China)
Jukka Finne (Finland)Tianhong Miao (China)Wen Yin (China)
Qiang Fu (China)Gradimir N. Misevic(France)Zhitao Ying (China)
Lei Gao (China)Maja Misevic (Switzerland)Shicang Yu (China)
Li Gao (China)Shijie Mu (China)Xiaonan Yu (China)
Behrouz Gharesi-Fard(Iran)Margaret H.L.Ng (Hong Kong)Ying Yu (China)
Eugen Gheorghiu (Romania)Tao Peng (China)Min Yuan (China)
Mihaela Gheorghiu (Romania)Octavian Popescu (Romania)Zhanshan Zha (China)
Julio Granados (Mexico)Benjamin Potelon (France)Chan Zhang (China)
Haihui Gu (China)Jun Rao (China)Cheng Zhang (China)
Rong Gui (China)Erik Reimhult (Swedish)Xiaoping Zhang (China)
Yongcan Guo (China)Vincent Rodin (France)Xuerui Zhang(China)
Malka N. Halgamuge (Australia)Wei Sang (China)Yanqi Zhang (China)
Baolan Hao (China)Zhili Shao (China)Yanyu Zhang (China)
Kunhua He (China)Simion Simon (Romania)Donglu Zhao (China)
Pengcheng He (China)Viorica Simon (Romania)Shangen Zheng (China)
Xuehua He (China)Qingxiao Song (China)Hongsheng Zhou (China)
Susan Hu Hsu (USA)Chunyan Sun (China)Huayou Zhou (China)
Xiangyan Huang(China)Dimitri Svistunenko (British)Jun Zhou (China)
Xiaobing Huang (China)Changjiu Tang (China)Lan Zhou (USA)
Yuanshuai Huang (China)Gengyin Wang (China)Xiangyang Zhou (China)
Shouyong Hun (China)Haiyan Wang (China)Xiaoyu Zhou (China)
Erlie Jiang (China)Huihan Wang (China)Peiyuan Zhu (China)
Jinshan Jiao (China)Jishi Wang (China)Xiang Zou (Hong Kong)
Fengyan Jin (China)Qiushi Wang (China)
Francisco Juarez (Mexico)Quanli Wang (China)(Countries or Regions)
Artur Jurczyszyn (Polish)Sanbin Wang (China)
  • Share:
Visited: