The Third Editorial Board of Blood and Genomics

  • Share:
Visited: 
Honorary Editor-in-Chief
Jiongcai Lan (China)Tongmao Zhao (USA)Daowang Fan (China)
Editor-in-Chief
Zhongjun Li (China)Xi Zhang (China)
Deputy Editor-in-Chief
Suning Chen (China)Yuping Chen (China)Zhenqing Feng (China)
Ming Gao (China)Jiwu Gong (China)Siegfried Janz (USA)
Zhiwei Liu (China)Fumihiko Nakamura (Japan)Jun Peng (China)
Monika Pilichowska (Germany)

Baohua Qian (China)

Associate Editors
Li  Chen (China)Yimei Feng (China)Xingbin Hu (China)
Qian Ran (China)Xiaoqi Wang (China)Shuming Zhao (China)
Editorial Department Director
Jie Zhang (China)
English Editor
Stuart Lyle Wilkie(UK)
Editorial Board Members

Gang An (China)

Pawel Kaczmarek (Polish)

Quanli Wang (China)

Eddie Ang Han San (Singapore)

Ebrahim Kalantar (Iran)

Sanbin Wang (China)

Gérard Ben Assayag (France)

Chuan-Liang Kao (Taiwan)

Yongjun Wang (China)

Tudor Badea (USA)Gorden J. Leitch (USA)

Yu Wang (China)

Pascal Ballet (France)Anli Li (China)

Zhen Wang (China)

Lianjun Bai (China)Cuiying Li (China)Zheng Wang (China)
François Barja (Switzerland)Hailan Li (China)Hui Wei (China)
Mats Bemark (Sweden)Jian Li (China)Aiqing Wen (China)
Maohong Bian (China)Jianyong Li (China)Changsong Wu (China)
Christian Brosseau (France)Zunyan Li (China)Linghui Xia (China)
Jhy Sheng Chang (Taiwan)Yang Liang (China)Rong Xia (China)
Bingyu Chen (China)Tsun Mei Lin (Taiwan)Zhijian Xiao (China)
Feng Chen (China)Li Liu (China)Pengpeng Xu (China)
Feng Chen (China)Xiaoxin Liu (China)Pu Xu (China)
Jing Chen (China)Shifeng Lou (China)Yang Xu (China)
Maoshan Chen (China)Hua Lu (China)Ying Xu (China)
Wei Chen (China)Davide De Lucrezia (Italy)Li Xuan (China)
Xuejun Chen (China)Qun Luo (China)Beizhan Yan (China)
Madhuradhar Chegondi (India)Yi Luo (China)Jeff Chunlong Yang (USA)
Beining Chen (British)Haimei Ma (China)Jiangcun Yang (China)
Fang Yeh Chu (Taiwan)Shuxuan Ma (China)Mei Yang (China)
Jianchuan Deng (China)Xianjun Ma (China)Ting Yang (China)
Alexander Ereskovskiy (France)Heng Mei (China)Tonghua Yang (China)
Lei Fan (China)Emmanuel Maes (France)Chunyan Yao (China)
Jukka Finne (Finland)Tianhong Miao (China)Shuhua Yi (China)
Qiang Fu (China)Gradimir N. Misevic (France)Sihua Yi (China)
Lei Gao (China)Maja Misevic (Switzerland)Wen Yin (China)
Li Gao (China)Shijie Mu (China)Zhitao Ying (China)
Behrouz Gharesi-Fard (Iran)Margaret H.L.Ng (Hong Kong)Shicang Yu (China)
Eugen Gheorghiu (Romania)Qiushi Wang (China)Xiaonan Yu (China)
Mihaela Gheorghiu (Romania)Octavian Popescu (Romania)Ying Yu (China)
Julio Granados (Mexico)Benjamin Potelon (France)Min Yuan (China)
Haihui Gu (China)Jun Rao (China)Zhanshan Zha (China)
Rong Gui (China)Erik Reimhult (Swedish)Chan Zhang (China)
Yongcan Guo (China)Vincent Rodin (France)Cheng Zhang (China)
Malka N. Halgamuge (Australia)Wei Sang (China)Xiaoping Zhang (China)
Baolan Hao (China)Zhili Shao (China)Xuerui Zhang(China)
Kunhua He (China)Simion Simon (Romania)Yanqi Zhang (China)
Pengcheng He (China)Viorica Simon (Romania)Yanyu Zhang (China)
Xuehua He (China)Qingxiao Song (China)Donglu Zhao (China)
Susan Hu Hsu (USA)Chunyan Sun (China)Shangen Zheng (China)
Xiangyan Huang(China)Dimitri Svistunenko (British)Hongsheng Zhou (China)
Xiaobing Huang (China)Yehui Tan (China)Huayou Zhou (China)
Yuanshuai Huang (China)Changjiu Tang (China)Jun Zhou (China)
Shouyong Hun (China)Gengyin Wang (China)Lan Zhou (USA)
Erlie Jiang (China)Haiyan Wang (China)Xiangyang Zhou (China)
Jinshan Jiao (China)Huihan Wang (China)Xiaoyu Zhou (China)
Fengyan Jin (China)Jinchun Wang (China)Peiyuan Zhu (China)
Francisco Juarez (Mexico)Jishi Wang (China)Xiang Zou (Hong Kong)
Artur Jurczyszyn (Polish)
(Countries or Regions)
  • Share:
Visited: