Jianjun Wu, Yahan Fan, Zhanshan Cha, Shijie Mu, Zhongjun Li, Jiwu Gong, Qiushi Wang, Haiyan Wang, Jiubo Liu, Fenghua Liu, MingChia Yang, Juan Zhang, Xuelian Zhou, Jue Xie, Mei Qin, Zebo Yu, Xianjun Ma, Yanli Bai, Xiaoyu Zhou, Yan Bai, Yongjun Wang, Shouyong Hun, Pu Xu, Jiajin Lin, Chunxia Liu, Jing Chen, Hui Wang, Xiaoning Wang, Liying Xu, Quanli Wang, Shuming Zhao. Expert consensus on standard operating procedures for autologous ozonized blood transfusion[J]. Blood&Genomics, 2022, 6(2): 73-80. DOI: 10.46701/BG.2022022022022
Citation: Jianjun Wu, Yahan Fan, Zhanshan Cha, Shijie Mu, Zhongjun Li, Jiwu Gong, Qiushi Wang, Haiyan Wang, Jiubo Liu, Fenghua Liu, MingChia Yang, Juan Zhang, Xuelian Zhou, Jue Xie, Mei Qin, Zebo Yu, Xianjun Ma, Yanli Bai, Xiaoyu Zhou, Yan Bai, Yongjun Wang, Shouyong Hun, Pu Xu, Jiajin Lin, Chunxia Liu, Jing Chen, Hui Wang, Xiaoning Wang, Liying Xu, Quanli Wang, Shuming Zhao. Expert consensus on standard operating procedures for autologous ozonized blood transfusion[J]. Blood&Genomics, 2022, 6(2): 73-80. DOI: 10.46701/BG.2022022022022

Expert consensus on standard operating procedures for autologous ozonized blood transfusion

  • Autologous ozonized blood transfusion (AOBT), an autologous blood transfusion treatment that mixes anticoagulant blood with a certain concentration and volume of medical ozone in vitro, is widely used in clinical medicine. However, there is a lack of country-wide guidelines or other special procedures to follow. The objective of this paper is to provide a general guideline on standard operating procedures for autologous ozonized blood transfusion.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return