column
Expert consensus on standard operating procedures for autologous ozonized blood transfusion
Jianjun Wu, Yahan Fan, Zhanshan Cha, Shijie Mu, Zhongjun Li, Jiwu Gong, Qiushi Wang, Haiyan Wang, Jiubo Liu, Fenghua Liu, MingChia Yang, Juan Zhang, Xuelian Zhou, Jue Xie, Mei Qin, Zebo Yu, Xianjun Ma, Yanli Bai, Xiaoyu Zhou, Yan Bai, Yongjun Wang, Shouyong Hun, Pu Xu, Jiajin Lin, Chunxia Liu, Jing Chen, Hui Wang, Xiaoning Wang, Liying Xu, Quanli Wang, Shuming Zhao
2022, 6(2): 73-80. DOI: 10.46701/BG.2022022022022
Abstract FullText HTML PDF
The link between tissue-resident memory T cells and graft-versus-host disease
Qingxiao Song, Qinjian Li, Xiaoqi Wang, Xi Zhang
2022, 6(2): 81-90. DOI: 10.46701/BG.2022022022026
Abstract FullText HTML PDF
The progress of research on chimeric antigen receptor NK cells
Wenwen Zhao, Weiyu Kong, Yan Peng, Qi Tang, Zhenqing Feng
2022, 6(2): 91-101. DOI: 10.46701/BG.2022022022027
Abstract FullText HTML PDF
The function and regulatory mechanism of B cells in tumor immunity
Jikai He, Jiaqi Jia, Wenhao Qu, Lizhou Jia, Wei Zhao
2022, 6(2): 103-113. DOI: 10.46701/BG.2022022022031
Abstract FullText HTML PDF
Identification of the transcription factor KLF9 as a key gene during BM-MSCs adipogenic differentiation
Jiuxuan Li, Chun Wu, Weiwei Zhang, Yang Xiang, Lixin Xiang, Xiaoliang Li, Xiaomei Zhang, Lijia Hou, Lanyue Hu, Li Chen, Qian Ran, Zhongjun Li
2022, 6(2): 114-124. DOI: 10.46701/BG.2022022022019
Abstract FullText HTML PDF
Clinical and immunological characteristics of coronavirus disease 2019 patients with redetectable viral RNA post-discharge during the quarantine period
Yan Jiang, Yimei Feng, Zheliang Wei, Yuanyuan Zhang, Bo You, Mingdong Hu, Mei Mao, Shiming Yang, Xi Zhang, Cheng Zhang
2022, 6(2): 125-132. DOI: 10.46701/BG.2022022022011
Abstract FullText HTML PDF
Clinical effects of CD200 on the outcome of acute myeloid leukemia patients with diverse treatments
Yanfang Zhang, Xi Quan, Guancheng Song, Ying Song, Shifeng Lou, Kang Zhou, Jianchuan Deng
2022, 6(2): 133-140. DOI: 10.46701/BG.2021022022018
Abstract FullText HTML PDF
A prediction model of alternative splicing events reveals the prognostic predictors and immune microenvironment signatures in lung adenocarcinoma
Tong Cheng, Manyu Xu, Jiaweng Shi, Hui Zhang, Zhiyuan Tang
2022, 6(2): 141-151. DOI: 10.46701/BG.2022022022016
Abstract FullText HTML PDF
Identification of a novel nonsense mutation (c.618C>G, p.Tyr206Ter) in the ABO gene in a Chinese individual
Yujie Kong, Tong Li, Mingquan Liu, Min Yang, Dongming Wu, Ying Xu
2022, 6(2): 153-155. DOI: 10.46701/BG.2022022022029
Abstract FullText HTML PDF