column
Macropinocytosis and SARS-CoV-2 cell entry
Xiaowei Sun, Wenyue Zheng, Rui Hua, Yujie Liu, Li Wang, Yun-Gi Kim, Xinqi Liu, Hitomi Mimuro, Zhongyang Shen, Lian Li, Sei Yoshida
2021, 5(1): 1-12. DOI: 10.46701/BG.2021012021110
Abstract FullText HTML PDF
Screening of tumor-targeting peptides for diagnosis and therapy through phage display technology
Zhiruo Song, Yufeng Zhang, Yuanjie Zhu, Mingming Zhang, Xinjian Liu, Minjun Ji
2021, 5(1): 13-20. DOI: 10.46701/BG.2021012021103
Abstract FullText HTML PDF
Distribution of HLA class Ⅰ and class Ⅱ haplotypes in Chinese Han population based on family segregation
Lijun Wang, Wei Li, Dongmei Wang, Na Liu, Yanjun Jia
2021, 5(1): 21-28. DOI: 10.46701/BG.2021012021109
Abstract FullText HTML PDF
Evidence for AJUBA-catenin-CDH4-linked differentiation resistance of mesenchymal stem cells implies tumorigenesis and progression of head and neck squamous cell carcinoma: a single-cell transcriptome approach
Andres Stucky, Li Gao, Lan Sun, Shengwen Calvin Li, Xuelian Chen, Tiffany H. Park, Jin Cai, Mustafa H. Kabeer, Xi Zhang, Uttam K. Sinha, Jiang F. Zhong
2021, 5(1): 29-39. DOI: 10.46701/BG.2021012021106
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analysis of antibody responses to SARS-CoV-2 in various populations
Lei Liu, Wanbing Liu, Yan Liu, Guomei Kou, Yaqiong Zheng, Liping Cai, Shengdian Wang, Shangen Zheng
2021, 5(1): 41-47. DOI: 10.46701/BG.2021012021102
Abstract FullText HTML PDF
Serological and genetic analysis of a rare CisAB01/O01 blood group
Xiaoyong Liu, Zhaodi Yi, Ming Gao, Haojun Zhang, Buqiang Wang, Hongjun Gao, Yi Wu, Yuping Chen
2021, 5(1): 48-52. DOI: 10.46701/BG.2021012021101
Abstract FullText HTML PDF
Molecular genetic analysis of weak B blood group allele in Jinan population reveals distribution of ABw phenotype
Wen Wu, Xiaojian Li, Xingying Guo, Peng Wu, Xiangyan Huang
2021, 5(1): 53-56. DOI: 10.46701/BG.2021012020130
Abstract FullText HTML PDF
A massive dose of allogeneic platelet gel for wound hemostatic therapy on patients with giant thoracic aortic aneurysm: report of 2 cases
Jianjun Wu, Bin Jiang, Renxue Xiang, Ronghui Shi, Changsheng He, Kang Yang, Xin Cui, Shuming Zhao
2021, 5(1): 57-62. DOI: 10.46701/BG.2021012021105
Abstract FullText HTML PDF
Identification of a novel MYH9 mutation (p. V782Y) in a Chinese patient with thrombocytopenia: a case report
Yafei Tian, Yongping Zhang, Shaoyan Hu, Lilan Yao, Yijian Zhu, Shenglong Qiao, Daru Lu, Junjie Fan
2021, 5(1): 63-67. DOI: 10.46701/BG.2021012021113
Abstract FullText HTML PDF
Impact of the sympathetic nervous system on multiple myeloma
Siegfried Janz
2021, 5(1): 68-72. DOI: 10.46701/BG.2021012021107
Abstract FullText HTML PDF
2021 Editorial Working Conference of Blood and Genomics Held in Chongqing
2021, 5(1): 72-72.
Abstract FullText HTML PDF