column
Microchip technology applications for blood group analysis
Hongjun Gao, Gradimir Misevic
2020, 4(2): 83-95. DOI: 10.46701/BG.2020022020109
Abstract FullText HTML PDF
Coronavirus disease 2019 (COVID-19): diagnosis and prognosis
Xueying Wang, Yang Zhou, Linlin Liu, Jinmin Ma, Honglong Wu, Lijian Zhao, Weijun Chen, Shengwen Calvin Li, Qian Ran, Zhongjun Li
2020, 4(2): 96-107. DOI: 10.46701/BG.2020022020120
Abstract FullText HTML PDF
Association of the ABO blood group with certain human diseases
Surui Liu, Xiaoya Yang, Gengyin Wang
2020, 4(2): 108-114. DOI: 10.46701/BG.2020022020108
Abstract FullText HTML PDF
Overview of the diversity of erythrocyte blood group antigens
Tingting Yang, Zhenqing Feng
2020, 4(2): 115-122. DOI: 10.46701/BG.2020022020123
Abstract FullText HTML PDF
Prevalence and specificity of some rare red cell pan-reactive alloantibodies against high frequency red cell antigens among hospitalized Saudi patients
Samy Attallah, Tarek Hakeem, Ebrahim Hamdy, Zyiad AlHarby, Faisal Althubiani, Ershad Dade, Abdulla AlHarbi
2020, 4(2): 123-128. DOI: 10.46701/BG.2020022020126
Abstract FullText HTML PDF
Clinical features and hematological findings of COVID-19 patients with blood transfusion
Yanhong Zhang, Shangen Zheng, Qiang Zhou, Yu Zhang, Yao Zheng, Shun Wang, Lei Liu
2020, 4(2): 129-135. DOI: 10.46701/BG.2020022020125
Abstract FullText HTML PDF
Serological and genetic analysis of ABO ambiguous blood group samples
Ying Li, Jinming Xu, Yongliang Zhu, Ting Xiong, Ling Zhao, Yun Yao, Xiaoyu Zhou
2020, 4(2): 136-141. DOI: 10.46701/BG.2020022020112
Abstract FullText HTML PDF
High LIMP2 expression serves as a predictor for improved clinical outcomes in gastric cancer patients
Pei Chen, Shiwen Wang, Bo Chen, Bing Lu, Xiaojing Zhang, Xiaohui Jiang, Yao Wang
2020, 4(2): 142-150. DOI: 10.46701/BG.2020022020119
Abstract FullText HTML PDF
RhCE-D (2)-CE hybrid allele causing puzzle in serology and sequencing: a case report
Jing Wang, Changyan Li, Lian Duan, Wenjun Que, Yan Xing, nTan Bi, Tingxi Zhan, Zebo Yu
2020, 4(2): 151-155. DOI: 10.46701/BG.2020022020113
Abstract FullText HTML PDF
B para-Bombay phenotype in China caused by homozygous mutation for site 328 G > A of FUT1 gene: a case report
Zelan Gu, Chun Li, Hua Lu
2020, 4(2): 156-158. DOI: 10.46701/BG.2020022020116
Abstract FullText HTML PDF
Rare B(A)02/O01 was found in Sichuan again: a case report
Jie Wang, Lin Gui, Weixin Zhou, Jianbo Yang, Yuanshuai Huang
2020, 4(2): 159-161.
Abstract FullText HTML PDF