column
Lewis (Le) blood group system phenotypes and genotypes
Gradimir Misevic
2019, 3(1): 1-8. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019109
Abstract PDF
Experimental model systems for preclinical research on Waldenström macroglobulinemia
Fumou Sun, Yan Cheng, Siegfried Janz
2019, 3(1): 9-18. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019114
Abstract PDF
The polymorphisms of HLA class Ⅰ and Ⅱalleles were not associated with severe acute respiratory syndrome among recovered patients in Beijing: a case-control study
Dongmei Li, Dongjing Liu, Yi Zha, Tao Wu, Yan Qiu
2019, 3(1): 19-25. DOI: 10.46701/APJBG.2019012018140
Abstract PDF
Establishment of laboratory quality control indicators for NAT on blood donors' samples
Ziyi He, Shaobin Chen, Lin Yu, Qing Wang, Jiaoli Zou
2019, 3(1): 27-33. DOI: 10.46701/APJBG.2019012018135
Abstract PDF
Detection of RHD zygosity in China: using Syber Green Ⅰ real-time polymerase chain reaction based on high-resolution melting curve analysis
Minyu Zhou, Zhiyuan Xu, Jingyan Chang, Xiaojie Zhu, Yu-Shiang Lin
2019, 3(1): 35-39. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019103
Abstract PDF
Method verification study for nucleic acid test system
Libo Zhang, Chengping Ma, Rongrong Pang, Yuan Ke, Min Huang, Wenping Han, Xiaojun Lu
2019, 3(1): 41-45. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019111
Abstract PDF
Pedigree analysis for the rare RHD DVa allele: serological and molecular studies
Jingjing Gao, Xiongpeng Zhu, Jinzhe Tan, Mingquan Wang, Wenqian Xu, Jhy Sheng Chang
2019, 3(1): 47-50. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019102
Abstract PDF
The prevalence of alloantibody in the population of Xinjiang area of China
Limin Zhang, Xiao E, Haiying Wang, Mingjun Huang, Gulinuer Kuerban, Xiaoli Sun, Senru Zhang, Yanchao Xing
2019, 3(1): 51-53. DOI: 10.46701/APJBG.2019012018139
Abstract PDF
High CCNB2 expression correlates with poor prognosis in hepatocellular carcinoma
Xiaolu Zhai, Yingjing Wang, Pei Chen, Mengjing Sun2, , Jianwei Qiu, Yao Wang
2019, 3(1): 55-62. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019110
Abstract PDF
Role of thromboelastography in clinical emergency trauma patients
Fei Geng, Xiaoxin Liu, Ping Fang, Haiying Hu, Xia Deng, Wenjuan Wang, Yin Li, Youbei Lai, Xiaoxiao Zhong
2019, 3(1): 63-66. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019108
Abstract PDF
Optimization and performance validation for the fully automatic blood type analysis system
Rongrong Pang, Libo Zhang, Yong Wang, Wenping Han, Min Huang, Qiang Fu
2019, 3(1): 67-72. DOI: 10.46701/APJBG.2019012019112
Abstract PDF