column
Waldenström macroglobulinemia – immunophenotype and natural history
Siegfried Janz
2018, 2(1): 1-9. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018004
Abstract PDF
Cellular factors derived from mesenchymal stem and progenitor cells with regeneration effects
Tsung Dao Lee, Han Zhang, Heying Wang, Lei-Fa Chang
2018, 2(1): 11-19. DOI: 10.46701/APJBG.2018012017062
Abstract PDF
Molecular hydrogen as a new selective anti-oxidation therapeutic medical gas for clinical research
Jinqi Li, Yan Zang, Haihui Gu, Baohua Qian
2018, 2(1): 21-26. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018005
Abstract PDF
Allele and haplotype frequencies of human leukocyte antigen-A, -B, -C,-DRB1, and -DQB1 in Chinese patients with hematological diseases
Yanjun Jia, Wei Li, Lijun Wang, Na Liu, Dongmei Wang, Dongmei Li, Yuanyuan Jing, Jie Wang, Zhongmei Wang, Xiaoyan Shan
2018, 2(1): 27-37. DOI: 10.46701/APJBG.2018012017064
Abstract PDF
Frequencies of ABO, Rh and Kell phenotypes in couples from Han, Kazak, Uyghur and Hui in Xinjiang: an inheritance simulation model for blood group incompatibility in new-born
Wei Chen, Jun Wen, Fei Li, Changmin Wang, Qing Li, Gang Zhao
2018, 2(1): 39-44. DOI: 10.46701/APJBG.2018012017058
Abstract PDF
The incidence and clinical relevance of anti-HLA and/or MICA antibodies in patients with long-term survival renal allo-grafts
Dongmei Wang, Xiaoyan Shan, Lijun Wang, Wei Li, Na Liu, Dongmei Li, Yuanyuan Jing, Yanjun Jia
2018, 2(1): 45-51. DOI: 10.46701/APJBG.2018012017065
Abstract PDF
Is it necessary for screening irregular antibodies of blood donors?
Ziyi He, Qingkai Chen, Shaobin Chen, Qing Wang, Jiaoli Zou, Zeming Liu, Suyuan Huang, Zilang Zeng, Jialin Che
2018, 2(1): 53-58. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018001
Abstract PDF
HER-2-positive gastric cancer accompanied by liver metastasis: a case report of a rare complete response and literature review
Hongmei Yong, Yeping Du, Wei Wang, Huichang Shi, Ronghui Cheng, Xuan Jiang, Xueyi Zhou
2018, 2(1): 59-62. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018003
Abstract PDF
One simple and efficient technical method of total RNA extraction
Wei Jiang, Lizhou Jia, Gradimir N. Misevic
2018, 2(1): 63-66. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018006
Abstract PDF
The improved method in agarose gel electrophoresis of nucleic acid
TingtingYang, Qi Tang
2018, 2(1): 67-70. DOI: 10.46701/APJBG.2018012018002
Abstract PDF