column
CAR-T cell therapy and its application in clinical cancer treatment
Zequn Zheng, Qi Tang, Zhenqing Feng
2017, 1(3): 1-6. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017040
Abstract PDF
The progress in pre-transfusion test technique research
Zhenzhen Zhou, Dan Xu, Ling Sun, Jiongcai Lan
2017, 1(3): 7-12. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017039
Abstract PDF
Association of HLA-DRB1 and DQB1 alleles with red blood cell alloimmunization in Chinese
Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, HaoChun Chang, XiaoFei Li, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(3): 13-17. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017042
Abstract PDF
Trop-2 targeted CAR-T cells inflict enhanced killing of ovarian cancer cells
Yaru Xu, Qi Tang, Xiaochen Huang, Tingting Yang, Wei Zhao, Xingwan Kuai, Jin Zhu
2017, 1(3): 19-24. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017037
Abstract PDF
Sero-prevalence of RBC alloantibodies among Han and minority patients in Xinjiang
Xiaochuan Song, Bin Liu, YujiaoLi, Min Ju, Jie Xu
2017, 1(3): 25-28. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017033
Abstract PDF
Which RhD alleles are risk factors stimulating allo- anti-D?
Fang Yan, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Lei Zhang, Ye Zhang, SuFang Liu, TianHong Miao
2017, 1(3): 29-32. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017043
Abstract PDF
miR-34a is associated with clinical outcome of colorectal cancer patients
Zhidan Tian, Yongya Ren, Xiaohong Qi
2017, 1(3): 33-37. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017038
Abstract PDF
Frequencies of RhCE and Kell phenotypes in Xinjiang using a cross-minorities transfusion simulation model
Wei Chen, Jun Wen, Fei Li, Changmin Wang, Qing Li, Gang Zhao
2017, 1(3): 39-42. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017041
Abstract PDF
Analysis of plateletpheresis donor deferral rate in family replacement donors and volunteer donors: A brief review of the China Chongqing area
Jun Li, Lan Wei, Tao Zhang, Daiquan Xia
2017, 1(3): 43-46. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017035
Abstract PDF
AURKA is a potential target for multiple myeloma therapy
Ting Lu, Chunyan Gu
2017, 1(3): 47-51. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017021
Abstract PDF
Active EB virus infection in adults: a case series of 8 patients in a single institution and a review of related literature
Pengfei Shi, Yaping Xie, Ying Xu, Xilian Huang, Kuang Chen, Shenxian Qian
2017, 1(3): 53-58. DOI: 10.46701/APJBG.2017032017034
Abstract PDF