column
Blood salvage, proper choice for tumor patients?
Weixin Zhou, Yuanshuai Huang
2017, 1(2): 1-5. DOI: 10.46701/APJBG.20170217019
Abstract PDF
Perioperative blood transfusion is associated with poorer survival in patients with gastric cancer
Xiaohua Tu, Yan Zang, Haihui Gu, Huijun Guo, Xin Ye, Zhanshan Cha, Baohua Qian
2017, 1(2): 7-13. DOI: 10.46701/APJBG.20170217024
Abstract PDF
Molecular analysis to FUT-1, 2, 3 and ABO genotyping may instead of serological typing to diagnose para-Bombay in Chinese
HaoChun Chang, , XiaoFei Li, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 15-19. DOI: 10.46701/APJBG.20170217032
Abstract PDF
Trop2 as an oncogene in gastric cancer by regulating PI3K/Akt signaling pathway
Wei Zhao, Qi Tang, Xingwang Kuai, Xiaochen Huang, Yaru Xu, Tingting Yang, Yuan Chen, Mingjiong Zhang, , Zhenning Qiu, Jin Zhu, Wenbin Huang, Zhenqing Feng
2017, 1(2): 21-29. DOI: 10.46701/APJBG.20170217022
Abstract PDF
Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with red blood cell auto-immunization in the Chinese population
Yushiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Xiaoyan Shan, Daowang Fan, Yan Qiu, Haochun Chang, Tianhong Miao
2017, 1(2): 31-34. DOI: 10.46701/APJBG.20170217023
Abstract PDF
The expression and significance of NET-1 and Contactin in hepatocellular carcinoma
Yunyao Ye, Li Chen, Guilan Wang, Jin Qin, Jiaming Zhou, Tiejun Li, York Yuanyuan Zhu
2017, 1(2): 35-50. DOI: 10.46701/APJBG.20170217028
Abstract PDF
Association of perioperative allogeneic blood transfusion with postoperative survival of patients with gastric cancer after curative gastrectomy
Suliang Li, Yang Ji, Yun Ye
2017, 1(2): 51-55. DOI: 10.46701/APJBG.20170217030
Abstract PDF
The incidence and features of serological ABO subgroups among one million blood donors in Beijing
Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Xiaofei Li, Haochun Chang, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 57-60. DOI: 10.46701/APJBG.20170217025
Abstract PDF
The expression level of surface marker Trop2 in gastric cancer stem-like cells
Qi Tang, Xingwang Kuai, Wei Zhao, Guipeng Ding, Zhenning Qiu, Zhuming Wang, Xiang Zou
2017, 1(2): 61-66. DOI: 10.46701/APJBG.20170217031
Abstract PDF
Frequency of unexpected red blood cell antibodies in Nanjing
Haishi Qiao, Jiling Xu, Jie Cai, Yuting Lu, Yonglin Yang, Qiang Fu
2017, 1(2): 67-70. DOI: 10.46701/APJBG.20170217027
Abstract PDF
The best strategy of blood transfusion in patients with Rhnull syndrome
Shuhong Yu, Jie Xiao, Hong Xu, Yushiang Lin, Jhysheng Chang, Yanbin Li, Dezhen Gao, Shuai Pang, Zhiyuan Xu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 71-74. DOI: 10.46701/APJBG.20170217026
Abstract PDF