column
Mechanotransduction in blood cells
Fumihiko Nakamura
2017, 1(1): 1-9. DOI: 10.46701/APJBG.20170117017
Abstract PDF
A Chinese perspective on factors and molecular mechanisms that influence the curative effects of platelet transfusion
Meng Gao, Rong Huang, Hao Tang, Yunfeng Fu, Fengxia Liu, Rong Gui
2017, 1(1): 11-16. DOI: 10.46701/APJBG.20170116014
Abstract PDF
Incidence of unexpected red blood cell antibodies in the north of China
Yu-Shiang Lin, Jhy-Sheng Chang, Yan Qiu, Fu-Hsiung Su, Yin-Chun Lan, Nai-Chung Lee, Joyces Wong Lee Mei, Daowang Fan, Tianhong Miao
2017, 1(1): 17-24. DOI: 10.46701/APJBG.20170116001
Abstract PDF
Investigation of the status quo of massive blood transfusion in China
Jiangcun Yang, Qiushi Wang, Yang Sun, Ting Ma, Shuming Zhao, Bijuan Li, Cuixiang Xu, Hang Chen, Ziyun Shi, Jing Liu
2017, 1(1): 25-36. DOI: 10.46701/APJBG.20170116013
Abstract PDF
Human RBC alloimmunization evaluation after exposure to foreign E antigen of the rhesus system in transfusion
Pu Xu, Yan Li, Su Zhou, Ziqi He, You Yang, Hua Yu
2017, 1(1): 37-42. DOI: 10.46701/APJBG.20170116009
Abstract PDF
Identification of Suspected ABO Subtypes by Genotyping Kits
Junhua Hu, Zhiyang Nie, Jiwu Gong
2017, 1(1): 43-45. DOI: 10.46701/APJBG.20170116006
Abstract PDF
Pedigree investigation of severe hemolytic disease of the newborn caused by rare anti-Jk3
Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Haochun Chang, Xiaofei Li, Daowong Fan, Yan Qiu, Guangyan Zhuang, Tianhong Miao
2017, 1(1): 47-50. DOI: 10.46701/APJBG.20170117020
Abstract PDF
Consistency of ABO blood group phenotypes and genotypes in renal transplant patients
Zhiwei Liu, Zhen Cheng, Beixing Gao, Bing Sun
2017, 1(1): 51-54. DOI: 10.46701/APJBG.20170116015
Abstract PDF
Serological identification and molecular characterization of B (A) 02 subtype in patients and blood donors from Eastern China
Wen Wu, Yecui Zhang, Xingying Guo, Peng Wu, Zhibo Zhang, Xiangyan Huang
2017, 1(1): 55-59. DOI: 10.46701/APJBG.20170117016
Abstract PDF
Therapeutic plasma exchange in treating multi-organ injury at the later stage of mushroom poisoning: Three case reports
Li Chen, Benxiu Teng, Juan Luo, Xianlong Ling, Haiyan Zhao, Qing Zhang, Yuzhu Zeng, Gaojie Yuan, Fang Tan, Yin Ye, Wenhan Duan, Zhongjun Li
2017, 1(1): 61-64. DOI: 10.46701/APJBG.20170117018
Abstract PDF
A novel truncated protein of FUT1 with weak function was identified in one Chinese individual
Haishi Qiao, Yanshun Shi, Jiling Xu, Jie Cai, Yonglin Yang, Qiang Fu
2017, 1(1): 65-66. DOI: 10.46701/APJBG.20170116003
Abstract PDF